BG
 

ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА

Основен предмет на дейност на "Техноинженеринг" EООД е монтаж, ремонт, преустройство и поддръжка на машини и съоръжения и свързаните с тях инсталации в енергетиката и промишлеността, производство на изделия и резервни части за тях. Производство и монтаж на метални конструкции, резервоари, силози. Височинен монтаж и услуги по алпийски метод.

Основавайки се на продължителен практически опит и разчитайки на висококвалифициран инженерно-технически персонал, предлагаме подходящи решения, адаптирани към индивидуалните нужди, изисквания и възможности на Възложителя, независимо от обема и сложността на работа.

 
 
 

Дейности

Машинно-технологична част

Котелно оборудване
Ремонт на съоръжения за Въглеснабдяване и Пепелоизвоз
Съоръжения и инсталации за сяроочистване
Ремонт на роторни изгребвачи (Багери)
Метални конструкции (Производство и монтаж)
Тръбопроводи и съдове под налягане

Електро част

Изпълнение на всякакви електроинсталации на сгради и съоръжения
Кабелоносещи системи (от охранни тръби и кабелни скари)
Вторична комутация
Окабеляване

Контролно-измервателни прибори (КИП и А)

Монтаж на импулсни линии
Обогреви
Прибори за измерване

Алпийски способ

Дружеството разполага с обучен персонал притежаващ атестати за извършване на СМР чрез въжен достъп.

 
 

Проекти

Проект „Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД”

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0035-C01 за проект „Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 734 710 лв. (437 152,45лв. - европейско и 77 144, 55 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Проектът има за цел да повиши производствения капацитет и засили потенциала на предприятието в т.ч. и на експортния потенциал. 

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
  • навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
  • подобрявнае на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция.

В рамките на проекта ще бъде закупен и въведен в експлоатация трифазна тръбоогъваща машина с форма и контраформа за огъване на тръби от черни стомани, универсален струг, универсална фреза, машина за пробиване, портална машина за разкрой на листов материал с плазмено рязане с ЦПУ, полуавтоматична ленторезна машина.

Съобщение

Фирма „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0260-C01.

Срок на изпълнение: 10 месеца.

Място на изпълнение: гр.Гълъбово.

Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на разходите: 300 000.00 лв., от които 150 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

 
 

Меню