Проекти

Проект „Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД”

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0035-C01 за проект „Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 734 710 лв. (437 152,45лв. - европейско и 77 144, 55 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Проектът има за цел да повиши производствения капацитет и засили потенциала на предприятието в т.ч. и на експортния потенциал. 

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
  • навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
  • подобрявнае на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция.

В рамките на проекта ще бъде закупен и въведен в експлоатация трифазна тръбоогъваща машина с форма и контраформа за огъване на тръби от черни стомани, универсален струг, универсална фреза, машина за пробиване, портална машина за разкрой на листов материал с плазмено рязане с ЦПУ, полуавтоматична ленторезна машина.

 
 
Български | English

Меню