Монтаж, преустройство, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения и свързаните с тях инсталации в енергетиката и промишлеността, височинен монтаж и услуги по алпийски способ.

 
 
 
 

Services

Mechanical and technological part

Котелно оборудване
Ремонт на съоръжения за Въглеснабдяване и Пепелоизвоз
Съоръжения и инсталации за сяроочистване

Electrical part

Изпълнение на всякакви електроинсталации на сгради и съоръжения

Control & Automation

Монтаж на импулсни линии

Alpine method

Дружеството притежава атестат за извършване на СМР чрез въжен достъп, издаден от Асоциацията на работещите по алпийски способ АРАС

 
 

Projects

Проект „Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД”

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0035-C01 за проект „Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 734 710 лв. (437 152,45лв. - европейско и 77 144, 55 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Проектът има за цел да повиши производствения капацитет и засили потенциала на предприятието в т.ч. и на експортния потенциал. 

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
  • навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
  • подобрявнае на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция.

В рамките на проекта ще бъде закупен и въведен в експлоатация трифазна тръбоогъваща машина с форма и контраформа за огъване на тръби от черни стомани, универсален струг, универсална фреза, машина за пробиване, портална машина за разкрой на листов материал с плазмено рязане с ЦПУ, полуавтоматична ленторезна машина.

 
 
Български | English

Меню